ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO JE SPRÁVCEM ÚDAJŮ?

Správcem vašich osobních údajů je společnost

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění poskytování našich služeb a řádného plnění smlouvy ve vztahu k vám a za účelem vyřizování stížností. Právním základem pro zpracovávání vašich osobních údajů v tomto ohledu je nutnost plnění smlouvy nebo provedení opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy nebo váš souhlas.

Údaje mohou být na základě vašeho souhlasu zpracovávány také pro marketingové účely našich vlastních služeb/produktů nebo služeb jiných stran.

Za účelem řádného plnění smlouvy jsou vaše údaje zpracovávány také pro účely fakturace a finančního výkaznictví. Musíme tak učinit na základě platných právních předpisů.

Upozorňujeme, že poskytnutí vašich osobních údajů, jako je adresa, jméno a příjmení a telefonní číslo, je podmínkou pro uzavření smlouvy a její plnění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů může zcela nebo zčásti zabránit uzavření smlouvy nebo jejímu plnění.

KAM PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje mohou být předány subjektům, kterými budou poskytovány služby, zejména fakturace, tj. provozovatelům platebních služeb a bankám, kurýrním společnostem apod. Musíme tak učinit zejména v případě, že si přejete obdržet produkt zakoupený na našich webových stránkách.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje předány zpracovateli, zatímco správce nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetí země.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytování služeb, po dobu promlčení nároků, po dobu nezbytnou k plnění povinností vůči příslušným orgánům.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Máte právo požádat správce o:

a) přístup k vašim osobním údajům, tj. zejména získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a pokud tomu tak je, získat k nim přístup a následující informace:

- účely zpracovávání;

- kategorie dotčených osobních údajů;

- informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména o příjemcích ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

- pokud je to možné, zamýšlená doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, a pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;

- informace o právu požadovat od správce opravu, výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů týkajících se subjektu údajů a právu vznést námitku proti takovému zpracovávání;

- informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu;

- pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů – veškeré dostupné informace o jejich zdroji;

- informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4, a – alespoň v těchto případech – příslušné informace o způsobech rozhodování, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

b) opravu svých osobních údajů , tj. opravu nesprávných údajů nebo o doplnění neúplných údajů,

c) vymazání vašich osobních údajů (upozorňujeme, že v takovém případě budeme pravděpodobně nuceni ukončit spolupráci a vymazat váš účet),

d) omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

Máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, a máte právo zaslat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by vám v tom správce (společnost) bránil.

Máte právo vznést námitku proti zpracování údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, a to z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kdykoli, v rozsahu, ve kterém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

V rozsahu, v jakém je zpracování založeno na souhlasu, který jste udělili, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat (zasláním prohlášení v elektronické podobě na e-mailovou adresu ) s tím, že odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Upozorňujeme, že odvolání souhlasu se může vztahovat pouze na ty případy a týká se pouze takových osobních údajů, u nichž je souhlas základem pro zpracování osobních údajů a neexistují žádné jiné právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů.

Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

V souvislosti s vašimi údaji nedochází k automatizovanému rozhodování.

CO NESMÍTE DĚLAT?

Nesmíte poskytovat osobní údaje o žádné jiné osobě.

Máte povinnost dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů.

JAK ZABEZPEČUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

Ochrana osobních údajů je zaručena bezpečným a stabilním systémem ochrany dat, který Správce používá.

Komunikace se Serverem je zabezpečena šifrovaným připojením pomocí certifikátu SSL. Osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a použití.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

1. Server automaticky neshromažďuje žádné informace kromě těch, které jsou obsaženy v souborech cookies.

2. Soubory cookies jsou počítačová data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele Serveru a jsou určeny k používání webových stránek Serveru. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.

3. Subjektem, který umisťuje soubory cookies do koncového zařízení uživatele Serveru a přistupuje k nim, je provozovatel Serveru: Confilogi sp z o.o. Soubory cookies mohou být umísťovány do koncového zařízení i partnery operátora Serveru.

4. Soubory cookies se používají k:

a) umožnění poskytování určitých služeb dostupných na Serveru.

b) vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé Serveru používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;

c) přizpůsobení obsahu webových stránek Serveru preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznání zařízení uživatele Serveru a vhodné zobrazení webových stránek přizpůsobené individuálním potřebám;

5. V rámci služby se používají dva typy souborů cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). Cookies „dočasné“ jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele až do opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookies se ukládají v zařízení koncového uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je uživatel nesmaže.

6. V rámci Serveru mohou být použity následující typy souborů cookies:

a) „nezbytné“ soubory cookies k umožnění určitých služeb dostupných v rámci Serveru;

b) soubory cookies používané pro bezpečnostní účely, např. sloužící k odhalení zneužití ověřování v rámci Serveru;

c) „výkonnostní“ soubory cookies, které umožňují shromažďovat informace o způsobu používání webových stránek pro statistické účely.

7. V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání souborů cookies do koncového zařízení uživatele. Uživatelé Serveru mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookies. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že v nastavení webového prohlížeče zablokujete automatické zpracování souborů cookies nebo budete výdy informování o jejich umístění v zařízení uživatele Serveru. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookies jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).

8. Provozovatel Serveru informuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit možnost využívat některé služby dostupné na webových stránkách Serveru.

9. Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení uživatele Serveru mohou používat také spolupracující s provozovatelem Serveru.

10. V souvislosti s používáním souborů cookies může docházet k profilování za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek Serveru preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek, přičemž v tomto ohledu nedochází k automatizovanému rozhodování.

11. Další informace o souborech cookies naleznete v části „Nápověda“ v nabídce webového prohlížeče, který používáte.